1402/05/09 انتشار


ابدومینوپلاستی


.

جراحی ابدومینوپلاستی

مهم ترین اقدامی که در طی این جراحی انجام می شود پوست و چربی های اضافی در این جراحی برداشت می شود. در نهایت شکم صاف می شود و چربی های اضافی ان از بین می رود.

روند جراحی ابدومینوپلاستی